top of page
Com a Secretari:
 • Redactar y enviar Convocatories de reunions.

 • Assistir a reunions de la Junta i totes les necesàries amb la presidència.

 • Redactar i enviar  les Actes de les reunions.

 • Realitzar les notificacions.

 • Expedir els certificats.

 • Custodiar la documentació comptable i altres documents rellevants.

 

Com a Administrador:

 • Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat.

 • Vetllar perquè els propietaris cumpleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.

 • Gestionar el cobrament bancari de quotes.

 • Reclamar als propietaris morosos i procedir judicialment mitjançant procés monitori.

 • Portar la Comptabilitat amb rendició de comptes trimestrals a la presidència.

 • Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost del següent amb càlcul del Fons de Reserva i quotes.

 • Executar els acords de la Junta de Propietaris i efectuar els cobraments i pagaments que corresponguin.

 • Sol-licitar pressupostos per mandat exprés de la Junta o la presidència.

 • Decidir juntament amb la presidència l’execució de les obres de conservació i reparació urgents.

 • Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses urgents que vagin a càrrec del fons de reserva.

 • Controlar el cumpliment dels contractes subscrits amb proveïdors i buscar els que ofereixin la millor relació qualitat-preu.

 • Assessorar jurídicament respecte a la legislació sobre Propietat Horitzontal aplicable a Catalunya.

bottom of page